KVKK Bilgilendirme Metni

Genel

olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

 • Çalışanlarımızı
 • Çalışan Adaylarımızı,
 • Stajyer Adaylarımızı,
 • Ziyaretçilerimizi,
 • Hissedar/ Ortaklarımızı,
 • Tedarikçilerimizi
 • Ürün ve hizmet alan kişileri
 • Potansiyel Müşterilerimizi

bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. Konumsal Bilgi Sistemleri olarak, kişisel verilerin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin tarafımızla paylaşılması halinde, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Konumsal Bilgi Sistemleri tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Konumsal Bilgi Sistemleri olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz. Aşağıdaki tabloda hangi kişisel verileri tuttuğumuz belirtilmiştir.

 • Çalışanlarımızın kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, sağlık ve adli sicil raporu bilgileri, görsel kayıtları (vesikalık fotoğraf), kapı giriş çıkış kayıtları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, IP adres bilgileri, şifre bilgileri
 • Çalışan Adaylarımızın kimlik (ad-soyad), özgeçmiş (okul, iletişim bilgileri, diploma bilgileri),
 • Stajyerlerimizin kimlik (ad-soyad), özgeçmiş (okul, iletişim bilgileri, diploma bilgileri), giriş çıkış kayıtları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, IP adres bilgileri, şifre bilgileri
 • Ziyaretçilerimizin kimlik (ad-soyad) bilgileri
 • Çevrimçi ziyaretçilerimizin ad/soyad, e-posta, telefon no ve işyeri bilgileri
 • Hissedar/ Ortaklarımızın kimlik (ad-soyad), özgeçmiş (okul, iletişim bilgileri, diploma bilgileri gibi), fatura bilgileri, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri
 • Tedarikçilerimizin kimlik (ad-soyad), iletişim (adres, telefon no, e-posta, IBAN bilgileri gibi) bilgileri
 • Ürün ve Hizmet Alan kişilerin kimlik (ad-soyad), iletişim (adres, telefon no, e-posta IBAN bilgileri gibi), çağrı merkezi kayıtları
 • Potansiyel Müşterilerimizin kişilerin kimlik (ad-soyad), iletişim (adres, telefon no, e-posta gibi) bilgileri tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verilerinizin Konumsal Bilgi Sistemleri hizmet verdiği işlemler için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir. Aşağıda Konumsal Bilgi Sistemleri’nin kişisel verileri hangi amaçla işlediği belirtilmiştir.

 • Çalışanlarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi ve Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenir.
 • Çalışan Adaylarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla tutulur.
 • Stajyerlerimizin yukarda belirtilen kişisel verileri Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi ve Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenir.
 • Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ad-soyad) Ziyaretçi Kaydı Oluşturulması ve Takibi oluşturulması amacıyla işlenir.
 • Hissedar/ Ortaklarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri, Mal Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme Sürecinin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenir.
 • Tedarikçilerimizin kimlik (ad-soyad), iletişim (adres, telefon no, e-posta, IBAN bilgileri gibi) Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenir.
 • Ürün ve Hizmet Alan kişilerin yukarda belirtilen kişisel verileri, Sözleşme sürecinin yürütülmesi ve Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amacıyla işlenir.
 • Potansiyel Müşterilerimizin kişilerin kimlik (ad-soyad), iletişim (adres, telefon no, e-posta gibi) Ürün ve Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir.

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Konumsal Bilgi Sistemleri tarafından ilgilinin açık rızası alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Tutulma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Konumsal Bilgi Sistemleri, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin tutulma nedenlerinin hukuki sebepleri ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.

 • Çalışanlarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri, çalışanlarla sözleşme imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri amacıyla toplanmaktadır.
 • Çalışan Adaylarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve kanunlarda öngörülmesi amacıyla toplanmaktadır .
 • Stajyerlerimizin yukarda belirtilen kişisel verileri veri sorumlusunun meşru menfaatleri amacıyla toplanmaktadır .
 • Ziyaretçilerimizin kimlik (ad-soyad) hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla toplanır.
 • Hissedar/ Ortaklarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.
 • Tedarikçilerimizin kimlik (ad-soyad), iletişim (adres, telefon no, e-posta, IBAN bilgileri gibi) veri sorumlusunun meşru menfaatleri amacıyla toplanmaktadır.
 • Ürün ve Hizmet Alan kişilerin yukarda belirtilen kişisel verileri, müşterilerimizle sözleşme imzalanması ve veri sorumlusu olarak firmamızın meşru menfaatleri doğrultusunda toplanmaktadır.
 • Potansiyel Müşterilerimizin yukarda belirtilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak firmamızın meşru menfaatleri doğrultusunda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ve iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, ve
 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yurt içindeki Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ’ne aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Konumsal Bilgi Sistemleri olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi ;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Konumsal Bilgi Sistemleri Üniversiteler Mah. Cyberpark Tepe Binası Zemin Kat No:19-31 Bilkent 06800 Çankaya/ANKARA adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Konumsal Bilgi Sistemleri’ne bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle bilgi@konumsal.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Konumsal Bilgi Sistemleri’ne iletebilirsiniz.

 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
 • İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 • Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 • Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri ilgili başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Açık Rıza

Web sitemiz üzerinden tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanun’a ve işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ne uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte ve ayrıca işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğü yerine getirildiğini, Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunuzu beyan etmektesiniz.